Avalanche no. 3
       
     
Little Mayfair no. 11
       
     
Petite Nero di Seppia no. 1 & 2
       
     
Waterloo no. 1
       
     
Waterloo no. 2
       
     
Zuppa Inglese no. 2
       
     
Avalanche no. 3
       
     
Avalanche no. 3

Oil on linen
185 x 120 cm (73 x 47 inches) 
1999

Little Mayfair no. 11
       
     
Little Mayfair no. 11

Oil on linen
60 x 20 cm (24 x 8 inches) 
1999

Petite Nero di Seppia no. 1 & 2
       
     
Petite Nero di Seppia no. 1 & 2

Oil on linen
60 x 20 cm each (24 x 8 inches each) 
1999

Waterloo no. 1
       
     
Waterloo no. 1

Oil on linen
20 x 25 cm (8 x 10 inches) 
1999

Waterloo no. 2
       
     
Waterloo no. 2

Oil on linen
30 x 25 cm (12 x 10 inches) 
1999

Zuppa Inglese no. 2
       
     
Zuppa Inglese no. 2

Oil on linen
185 x 120 cm (73 x 47 inches) 
1999